සිංහල  |  தமிழ்  |  English  |  日本人
அரஹத் மஹாநுவர வஜிர புத்தி தேரரின் போதனைகளுக்கென அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு வலைத்தளமாகும்


 ශ්‍රාවක ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු - 3
Disciples’ questions and answers - 3 (The latest Sermon)


வீடியோ

 ශ්‍රාවක ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු - 2
Disciples’ questions and answers - 2


வீடியோ

 The meditation practice to attain Nibbāna - Last Video


வீடியோ

 The meditation practice to attain Nibbāna - 05


வீடியோ

 The meditation practice to attain Nibbāna - 04


வீடியோ

 The meditation practice to attain Nibbāna - 03


வீடியோ

 The meditation practice to attain Nibbāna - 02


வீடியோ

 The meditation practice to attain Nibbāna - 01


வீடியோ

 The True Dhamma Teachers


வீடியோ

 ජීවමාන මහ රහතන්වහන්සේ | The Living Maha Arahant


வீடியோ

 බුදුන් උපන්නේ ලංකාවේද?
Was Gautama The Buddha born in Sri Lanka?


வீடியோ

 Maha Arahant Wajirabuddhi Thero


வீடியோ

 බුදුන් වදාළ රාජ්‍ය පාලනය
Governing of a State/Nation, taught by The Buddha


வீடியோ

 භික්ෂු දේශපාලනය
Monks engaged in Politics


வீடியோ

 උත්තරීතර හිඟාකෑම
Most noble begging


வீடியோ

 ගුරුවරු සහ නොදන්නා බණ
Fake teachers and their unknown sermons


வீடியோ

 සංඛාර
Sankhāra


வீடியோ

 විනයක් ඇති රටක්
A nation with discipline


வீடியோ

 අරහත් ඵලය සහ නිරෝධ සමාපත්තිය
Fruition of Arahantship & Nirodha Samāpatti


வீடியோ

 පින සහ කුසලය
Pina & Kusalaya (‘meritorious deeds’ & ‘wholesome skills’)


வீடியோ

 සම්මා සමාධිය
Sammā Samādhi (The concentration that is required for the attainment of Nibbāna)


வீடியோ

 සෝතාපන්න වීම සහ ඵල සමාපත්තිය
Becoming a Sotāpanna (Stream-enterer) and its fruition attainment.


வீடியோ

 සක්කාය දිට්ඨිය සහ ආත්ම සංකල්පය
Sakkaya Ditthi (sense of ‘ME’ or one’s own personality belief) & the soul concept.


வீடியோ

 ප්‍රබුද්ධ සමාජය සහ බෞද්ධ දර්ශනය
An awakened society and the Buddhist philosophy.


வீடியோ

 නිබ්බානං පරමං සුඛං
‘Nibbānan Paraman Sukhan’ (The greatest bliss is the Nibbāna)


வீடியோ

 බුද්ධ දේශනාව අසුභවාදීද...?
Is The Buddha’s teaching inauspicious?


வீடியோ

 අපේ කාලයේ යතිවරයෙකුගේ ගමන්මග - 5
The journey of a Great Noble Sage of our era - 5


வீடியோ

 ආත්ම සංකල්පය සහ බුද්ධ දේශනාව
The soul concept and The Buddha’s teaching


வீடியோ

 අපේ කාලයේ යතිවරයෙකුගේ ගමන්මග - 4
The journey of a Great Noble Sage of our era - 4


வீடியோ

 නිවන් දකින්නේ මෙහෙමයි
This is the way to attain Nibbāna.


வீடியோ

 බුදුන් වදාළ විද්‍යාත්මක ධර්මතාවය
The scientific teaching which The Buddha declared.


வீடியோ

 ශ්‍රාවක ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු - 1
Disciples’ questions and answers - 1


வீடியோ

 අපේ කාලයේ යතිවරයෙකුගේ ගමන්මග - 3
The journey of a Great Noble Sage of our era - 3


வீடியோ

 කාටත් ආනිසංශ ලැබෙන බෞද්ධ ප්‍රතිපදාව
The Buddhist path that is meritorious to all (especially for laymen)


வீடியோ

 අපේ කාලයේ යතිවරයෙකුගේ ගමන්මග - 2
The journey of a Great Noble Sage of our era - 2


வீடியோ

 නිවන්මග සහ පටිච්චසමුප්පාදය
The path to Nibbāna and The Patichchasamuppādaya (Dependent origination).


வீடியோ

 නිවන්මග සහ අභිධර්මය
The path to Nibbāna and the Abhidhamma


வீடியோ

 එකම නිවන් දොරටුව, මහා සතිපට්ඨාන භාවනාව
The only doorway to the attainment of Nibbāna, The great Satipattāna meditation.


வீடியோ

 නිවන් මග සහ මෛත්‍රී භාවනාව
The path to Nibbāna and the Metthā meditation.


வீடியோ

 බුද්ධ ශාසනය අයිති කාටද?
Who owns the Buddha Shasanaya?


வீடியோ

 අපේ කාලයේ යතිවරයෙකුගේ ගමන්මග - 1
The journey of a Great Noble Sage of our era - 1


வீடியோ

 භික්ෂුවගේ උරුමය
A Bikkhu’s (A Buddhist monk’s) inheritance.


வீடியோ

 කාටත් නිවන් දැකිය හැකි සතිපට්ඨාන භාවනාව
The Satipattāna meditation: the only way where anyone and everyone can attain Nibbāna.


வீடியோ

 ගෞතම බුදුන් වහන්සේ නිවන් දුටු ආනාපාන සති භාවනාව
The Anāpānāsatti meditation through which Gautama The Buddha himself attained Nibbāna.


வீடியோ

 ‘ආරණ්‍යගතවීම‘ සම්පූර්ණ දේශනා මාලාව
The complete set of discourses on the importance of the forrest dwelling path of practice.


வீடியோ

 ආරණ්‍යගතවීම 05 - ‘වනගතවීම, ගුරුවරයා සහ නිවන‘
The forrest dwelling path of practice - 05: ‘Finding the noble teacher and Nibbāna’


வீடியோ

 ආරණ්‍යගතවීම 04 - ‘වනගතවීම සහ සතිපට්ඨානය වැඩීම‘
The forrest dwelling path of practice - 04: ‘The Satipattāna meditation’


வீடியோ

 ආරණ්‍යගතවීම 03 - ‘වනගතවීම සහ ශීලයේ පිහිටීම‘
The forrest dwelling path of practice - 03: ‘The moral discipline’


வீடியோ

 ආරණ්‍යගතවීම 02 - ‘වනගතවීම සහ කාමයන්ගෙන් වෙන්වීම‘
The forrest dwelling path of practice - 02: ‘Isolating and freeing one’s self from all sensual lust’


வீடியோ

 ආරණ්‍යගතවීම 01 - ‘බුදුන් වහන්සේ වනගත වන්න කීවේ ඇයි?‘
The forrest dwelling path of practice -01: ‘Why did Gautama The Buddha direct the seeker or the disciple on the forrest dwelling path of practice?, which is the only path of practice to the attainment of Nibbāna.’


வீடியோ

 සෝතාපන්න වෙන්නේ බණ අසාද?
Is it by just only hearing/listening to sermons that one attains the noble state of Sōtāpanna (become a stream-enterer)?


வீடியோ

 චේතෝවිමුක්තිය
‘Chetōvimukthi’: The highest fruition of the Arahantship.


வீடியோ

 රහත්බව හඳුනා ගැනීම (ඡබ්බිසොධන සූත්‍රය ඇසුරින්)
Identifying an Arahant. (Based on the Chabbhisodhana Sutta)


வீடியோ

 සෝතාපන්නවීම (සබ්බාසව සූත්‍රය ඇසුරින්)
Becoming a Stream-enterer. (Based on the Sabbāsava Sutta)


வீடியோ

 පෘථග්ජන භාවයෙන් මිදීම (කීටාගිරි සූත්‍රය ඇසුරින්)
Releasing from the mundane and transcending to the Supra-mundane. (Based on the Kitagiri Sutta)


வீடியோ

 භාවනාවෙන් තොරව නිවන් දැකිය හැකිද?
Can Nibbāna be achieved without meditation?


வீடியோ

 පිරිත සහ බුද්ධ දේශනාව
Pirith (Chanting of Suttas) and the Buddha’s teaching.


வீடியோ

 බෞද්ධකම?
The Buddhist Way?


வீடியோ

 අද රහතන් වහන්සේලා වැඩ සිටිනවාද?
Are there any Arahants alive today?


வீடியோ

 Pathikada Sirasa TV | පැතිකඩ සිරස TV 09th February 2016


வீடியோ

 භාවනා කල යුත්තේ ඇයි?
Why should we meditate?


வீடியோ

 චතුරාර්ය සත්‍යය (‘සදහම් කිරණ‘ 2006 ජූනි මස)
The Four Noble Truths. (Recorded for the Sadhaham Kirana program in the month of June, 2006)


வீடியோ

 ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය (‘සදහම් කිරණ‘ 2006 ජූනි මස)
The Noble Eightfold Path. (Recorded for the Sadhaham Kirana program in the month of June, 2006)


வீடியோ

 බුදු ගුණ (‘සදහම් කිරණ‘ 2006 ජූනි මස)
The noble qualities of The Buddha. (Recorded for the Sadhaham Kirana program in the month of June, 2006)


வீடியோ

 දහම් ගුණ (‘සදහම් කිරණ‘ 2006 ජූනි මස)
The noble qualities of the Teachings of The Buddha. (Recorded for the Sadhaham Kirana program in the month of June, 2006)


வீடியோ

 සඟ ගුණ (‘සදහම් කිරණ‘ 2006 ජූනි මස)
The noble qualities of the ‘Sangha’: the name used for the community of ‘Ariya’ (Noble) beings. (Recorded for the Sadhaham Kirana program in the month of June, 2006)


வீடியோ

 දාන - සීල - භාවනා (‘සදහම් කිරණ‘ 2006 ජූනි මස)
Dhāna: almsgiving - Sīla: Morality - Bhāvanā: Meditation (Recorded for the Sadhaham Kirana program in the month of June, 2006)


வீடியோ

 බුද්ධ ශාසනය (2006 මැයි මස)
The Buddha Sāsanaya: Gautama The Buddha‘s doctrine. (Recorded in the month of May, 2006)


வீடியோ

 ශ්‍රද්ධාව (2006 අප්‍රේල් මස)
Shraddhāva: The ‘great confidence’ which is THE KEY to the attainment of Nibbāna. ( Recorded in the month of April, 2006)


வீடியோ

 ලෝකය (2006 මාර්තු මස)
Lōkaya: The mundane world of existence. (Recorded in the month of March, 2006)


வீடியோ

 සදහම් මග (2006 පෙබරවාරි මස)
Sadhaham Maga: The pristine dhamma path. (Recorded in the month of February, 2006)


வீடியோ