සිංහල  |  தமிழ்  |  English  |  日本人
A website dedicated to the discourses made by The Most Venerable Maha Arahant Mahanuwara Wajirabuddhi Thero


 භාවනා අත්දැකීම් - 2 "පංචස්කන්ධය සහ පංච උපාදානස්කන්ධය"
Experiences in Meditation - 2 "The Panchaskandaya and The Pancha-upãdanaskandaya" (The latest Sermon)


Video

MP3

 භාවනා අත්දැකීම් - 1 "විශ්වයේ පරම සත්‍යය හෙවත් විඥ්ඥානයේ විද්‍යාව"
Experiences in Meditation - 1 "The Ultimate Truth of the Universe which is the Science of the Vijñānaya"


Video

MP3

 නිවන් සැප විඳින රහතන්වහන්සේලා
Arahants who enjoy the supreme bliss of Nibbāna


Video

MP3

 මෝඩයෝ, පිස්සෝ, කපටියෝ සහ සැබෑ රහතන්වහන්සේලා
Fools, Lunatics, Cunning Tricksters and Real Arahants


Video

MP3

 zoom Special Live Discussion - THE PATH TO NIBBĀNA Meditation Centre (The Complete Video): 03rd December 2022


Video

MP3

 zoom සජීවී සාකච්ඡා - 08 'භවය' (සම්පූර්ණ විඩියෝව): පෙබරවාරි 19, 2022
zoom Live Discussion - 08 'Bhavaya' (The Complete Video): 19th February 2022


Video

MP3

 zoom සජීවී සාකච්ඡා - 07 'මරණය' (සම්පූර්ණ විඩියෝව): පෙබරවාරි 05, 2022
zoom Live Discussion - 07 'Death' (The Complete Video): 05th February 2022


Video

MP3

 zoom සජීවී සාකච්ඡා - 06 (සම්පූර්ණ විඩියෝව): ජනවාරි 22, 2022
zoom Live Discussion - 06 (The Complete Video): 22nd January 2022


Video

MP3

 zoom සජීවී සාකච්ඡා - 05 (සම්පූර්ණ විඩියෝව): ජනවාරි 08, 2022
zoom Live Discussion - 05 (The Complete Video): 08th January 2022


Video

MP3

 zoom සජීවී සාකච්ඡා - 04 (සම්පූර්ණ විඩියෝව): දෙසැම්බර් 11, 2021
zoom Live Discussion - 04 (The Complete Video): 11th December 2021


Video

MP3

 zoom සජීවී සාකච්ඡා - 03 (සම්පූර්ණ විඩියෝව): නොවැම්බර් 27, 2021
zoom Live Discussion - 03 (The Complete Video): 27th November 2021


Video

MP3

 ඔබ සෝතාපන්නද?... එසේනම් ඔබ මෙය දුටුවාද?
Are you a Sotāpanna (a Stream-Enterer)?... If so, did you see this?


Video

MP3

 පරිනිබ්බානයෙන් පසු රහතන්වහන්සේට සිදුවන්නේ කුමක්ද?
What will happen to an Arahant after Parinibbāna?


Video

MP3

 zoom සජීවී සාකච්ඡා - 02 (සම්පූර්ණ විඩියෝව): නොවැම්බර් 06, 2021
zoom Live Discussion - 02 (The Complete Video): 06th November 2021


Video

MP3

 zoom සජීවී සාකච්ඡා - 01 (සම්පූර්ණ විඩියෝව): ඔක්තෝම්බර් 16, 2021
zoom Live Discussion - 01 (The Complete Video): 16th October 2021


Video

MP3

 zoom සජීවී සාකච්ඡා - 01 ( පස්වෙනි සහ අවසාන කොටස ): "නිවනට මග කිව හැක්කේ රහතන්වහන්සේට පමණි!"
zoom Live Discussion - 01 ( Part 5: the Last Part ): "Only an Arahant can speak & show The Path to Nibbāna"


Video

MP3

 zoom සජීවී සාකච්ඡා - 01 ( හතරවෙනි කොටස ): "නිවන යනු ශූන්‍යතාවයද?"
zoom Live Discussion - 01 ( Part 4 ): "Is Nibbāna, the emptiness?"


Video

MP3

 zoom සජීවී සාකච්ඡා - 01 (තෙවන කොටස ): "පාංශකූලය මිත්‍යාවක්ද? "
zoom Live Discussion - 01 ( Part 3 ): "Is the pānsakūlaya a myth?"


Video

MP3

 zoom සජීවී සාකච්ඡා - 01 (දෙවන කොටස): "ලොවපුරා වැඩවසන රහතන්වහන්සේලා"
zoom Live Discussion - 01 ( Part 2 ): "Arahants who are currently living around the world"


Video

MP3

 zoom සජීවී සාකච්ඡා - 01 (පළමු කොටස): "ගෙදර ශුණ්‍යාගාරයක් වෙන්නේ කොහොමද?"
zoom Live Discussion - 01 ( Part I ): "How can one's own home ever become a suitable 'isolated place' ?"


Video

MP3

 අධර්මය, අධර්මවාදියෝ සහ සද්ධර්ම ප්‍රතිරූපක
The Adhamma, Those who preach and follow the Adhamma & The 'Dhamma Like' counterfeits.


Video

MP3

 ගෞතම බුදුන්වහන්සේ ධර්මය පොත්වල නොලීවේ ඇයි?
Why didn't Gautama The Buddha write down the Pristine Noble 'Dhamma' that he himself proclaimed?


Video

MP3

 රහතන්වහන්සේලා ධර්ම සංගායනා කරේ නෑ!
None of the Arahants ever conducted any of the Dhamma Sangayanas (Buddhist Councils)..!


Video

MP3

 ගෞතම බුදුන් වහන්සේ වදාළ සැබෑ නිර්මල අභිධර්මය හෙවත් මහා භාවනාව
The pristine Abhidhamma, which is the Great Meditation practice that Gautama The Buddha proclaimed.


Video

MP3

 ගෞතම බුදුන් වහන්සේ වදාළ නිවන් මග වසා දැමූ අභිධර්ම පිටකය
The Abhidhamma Pitakaya: which barred Gautama The Buddha's pristine path to Nibbāna


Video

MP3

 මරණය සහ පරිනිබ්බානය
Death & The Parinibbānaya


Video

MP3

 කර්මය (Kamma) - 3


Video

MP3

 කර්මය (Kamma) - 2


Video

MP3

 කර්මය (Kamma) - 1


Video

MP3

 පණ්ඩිත කතා - 4: විද්‍යාවෙන් නිවන් දකිමුද ?
Intellectual Talks - 4 : Shall we attain Nibbāna through Science & Technology?


Video

MP3

 පණ්ඩිත කතා - 3: බුදුන් වදාළේ ආගමක්ද?.. දර්ශනයක්ද?...
Intellectual Talks - 3 : Is Gautama The Buddha's teaching a religion or philosophy?


Video

MP3

 පණ්ඩිත කතා - 2: ඇටි කුකුළා කුකුළෙක්ද?
Intellectual Talks - 2 : Is the Greater Coucal a Chicken?


Video

MP3

 පණ්ඩිත කතා - 1: අපි දන්නේ මොනවද ?
Intellectual Talks - 1 : What do we know ?


Video

MP3

 අභිධර්ම පිටකය බුද්ධ දේශනාවක් නොවේ!
Abhidharma Pitaka is not a Buddha sermon!


Video

MP3

 ශ්‍රාවක ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු - 5
Disciples’ questions and answers - 5


Video

MP3

 ශ්‍රාවක ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු - 4
Disciples’ questions and answers - 4


Video

MP3

 ශ්‍රාවක ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු - 3
Disciples’ questions and answers - 3


Video

MP3

 ශ්‍රාවක ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු - 2
Disciples’ questions and answers - 2


Video

MP3

 නිවන් දකින භාවනාව - අවසානය
The meditation practice to attain Nibbāna - Last Video


Video

MP3

 නිවන් දකින භාවනාව - 05
The meditation practice to attain Nibbāna - 05


Video

MP3

 නිවන් දකින භාවනාව - 04
The meditation practice to attain Nibbāna - 04


Video

MP3

 නිවන් දකින භාවනාව - 03
The meditation practice to attain Nibbāna - 03


Video

MP3

 නිවන් දකින භාවනාව - 02
The meditation practice to attain Nibbāna - 02


Video

MP3

 නිවන් දකින භාවනාව - 01
The meditation practice to attain Nibbāna - 01


Video

MP3

 සැබෑ ධර්ම දේශකයෝ
The True Dhamma Teachers


Video

MP3

 ජීවමාන මහ රහතන්වහන්සේ
The Living Maha Arahant


Video

MP3

 බුදුන් උපන්නේ ලංකාවේද?
Was Gautama The Buddha born in Sri Lanka?


Video

MP3

 වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේ
Maha Arahant Wajirabuddhi Thero


Video

MP3

 බුදුන් වදාළ රාජ්‍ය පාලනය
Governing of a State/Nation, taught by The Buddha


Video

MP3

 භික්ෂු දේශපාලනය
Monks engaged in Politics


Video

MP3

 උත්තරීතර හිඟාකෑම
Most noble begging


Video

MP3

 ගුරුවරු සහ නොදන්නා බණ
Fake teachers and their unknown sermons


Video

MP3

 සංඛාර
Sankhāra


Video

MP3

 විනයක් ඇති රටක්
A nation with discipline


Video

MP3

 අරහත් ඵලය සහ නිරෝධ සමාපත්තිය
Fruition of Arahantship & Nirodha Samāpatti


Video

MP3

 පින සහ කුසලය
Pina & Kusalaya (‘meritorious deeds’ & ‘wholesome skills’)


Video

MP3

 සම්මා සමාධිය
Sammā Samādhi (The concentration that is required for the attainment of Nibbāna)


Video

MP3

 සෝතාපන්න වීම සහ ඵල සමාපත්තිය
Becoming a Sotāpanna (Stream-enterer) and its fruition attainment.


Video

MP3

 සක්කාය දිට්ඨිය සහ ආත්ම සංකල්පය
Sakkaya Ditthi (sense of ‘ME’ or one’s own personality belief) & the soul concept.


Video

MP3

 ප්‍රබුද්ධ සමාජය සහ බෞද්ධ දර්ශනය
An awakened society and the Buddhist philosophy.


Video

MP3

 නිබ්බානං පරමං සුඛං
‘Nibbānan Paraman Sukhan’ (The greatest bliss is the Nibbāna)


Video

MP3

 බුද්ධ දේශනාව අසුභවාදීද...?
Is The Buddha’s teaching inauspicious?


Video

MP3

 අපේ කාලයේ යතිවරයෙකුගේ ගමන්මග - 5
The journey of a Great Noble Sage of our era - 5


Video

MP3

 ආත්ම සංකල්පය සහ බුද්ධ දේශනාව
The soul concept and The Buddha’s teaching


Video

MP3

 අපේ කාලයේ යතිවරයෙකුගේ ගමන්මග - 4
The journey of a Great Noble Sage of our era - 4


Video

MP3

 නිවන් දකින්නේ මෙහෙමයි
This is the way to attain Nibbāna.


Video

MP3

 බුදුන් වදාළ විද්‍යාත්මක ධර්මතාවය
The scientific teaching which The Buddha declared.


Video

MP3

 ශ්‍රාවක ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු - 1
Disciples’ questions and answers - 1


Video

MP3

 අපේ කාලයේ යතිවරයෙකුගේ ගමන්මග - 3
The journey of a Great Noble Sage of our era - 3


Video

MP3

 කාටත් ආනිසංශ ලැබෙන බෞද්ධ ප්‍රතිපදාව
The Buddhist path that is meritorious to all (especially for laymen)


Video

MP3

 අපේ කාලයේ යතිවරයෙකුගේ ගමන්මග - 2
The journey of a Great Noble Sage of our era - 2


Video

MP3

 නිවන්මග සහ පටිච්චසමුප්පාදය
The path to Nibbāna and The Patichchasamuppādaya (Dependent origination).


Video

MP3

 නිවන්මග සහ අභිධර්මය
The path to Nibbāna and the Abhidhamma


Video

MP3

 එකම නිවන් දොරටුව, මහා සතිපට්ඨාන භාවනාව
The only doorway to the attainment of Nibbāna, The great Satipattāna meditation.


Video

MP3

 නිවන් මග සහ මෛත්‍රී භාවනාව
The path to Nibbāna and the Metthā meditation.


Video

MP3

 බුද්ධ ශාසනය අයිති කාටද?
Who owns the Buddha Shasanaya?


Video

MP3

 අපේ කාලයේ යතිවරයෙකුගේ ගමන්මග - 1
The journey of a Great Noble Sage of our era - 1


Video

MP3

 භික්ෂුවගේ උරුමය
A Bikkhu’s (A Buddhist monk’s) inheritance.


Video

MP3

 කාටත් නිවන් දැකිය හැකි සතිපට්ඨාන භාවනාව
The Satipattāna meditation: the only way where anyone and everyone can attain Nibbāna.


Video

MP3

 ගෞතම බුදුන් වහන්සේ නිවන් දුටු ආනාපාන සති භාවනාව
The Anāpānāsatti meditation through which Gautama The Buddha himself attained Nibbāna.


Video

MP3

 ‘ආරණ්‍යගතවීම‘ සම්පූර්ණ දේශනා මාලාව
The complete set of discourses on the importance of the forrest dwelling path of practice.


Video

MP3

 ආරණ්‍යගතවීම 05 - ‘වනගතවීම, ගුරුවරයා සහ නිවන‘
The forrest dwelling path of practice - 05: ‘Finding the noble teacher and Nibbāna’


Video

MP3

 ආරණ්‍යගතවීම 04 - ‘වනගතවීම සහ සතිපට්ඨානය වැඩීම‘
The forrest dwelling path of practice - 04: ‘The Satipattāna meditation’


Video

MP3

 ආරණ්‍යගතවීම 03 - ‘වනගතවීම සහ ශීලයේ පිහිටීම‘
The forrest dwelling path of practice - 03: ‘The moral discipline’


Video

MP3

 ආරණ්‍යගතවීම 02 - ‘වනගතවීම සහ කාමයන්ගෙන් වෙන්වීම‘
The forrest dwelling path of practice - 02: ‘Isolating and freeing one’s self from all sensual lust’


Video

MP3

 ආරණ්‍යගතවීම 01 - ‘බුදුන් වහන්සේ වනගත වන්න කීවේ ඇයි?‘
The forrest dwelling path of practice -01: ‘Why did Gautama The Buddha direct the seeker or the disciple on the forrest dwelling path of practice?, which is the only path of practice to the attainment of Nibbāna.’


Video

MP3

 සෝතාපන්න වෙන්නේ බණ අසාද?
Is it by just only hearing/listening to sermons that one attains the noble state of Sōtāpanna (become a stream-enterer)?


Video

MP3

 චේතෝවිමුක්තිය
‘Chetōvimukthi’: The highest fruition of the Arahantship.


Video

MP3

 රහත්බව හඳුනා ගැනීම (ඡබ්බිසොධන සූත්‍රය ඇසුරින්)
Identifying an Arahant. (Based on the Chabbhisodhana Sutta)


Video

MP3

 සෝතාපන්නවීම (සබ්බාසව සූත්‍රය ඇසුරින්)
Becoming a Stream-enterer. (Based on the Sabbāsava Sutta)


Video

MP3

 පෘථග්ජන භාවයෙන් මිදීම (කීටාගිරි සූත්‍රය ඇසුරින්)
Releasing from the mundane and transcending to the Supra-mundane. (Based on the Kitagiri Sutta)


Video

MP3

 භාවනාවෙන් තොරව නිවන් දැකිය හැකිද?
Can Nibbāna be achieved without meditation?


Video

MP3

 පිරිත සහ බුද්ධ දේශනාව
Pirith (Chanting of Suttas) and the Buddha’s teaching.


Video

MP3

 බෞද්ධකම?
The Buddhist Way?


Video

MP3

 අද රහතන් වහන්සේලා වැඩ සිටිනවාද?
Are there any Arahants alive today?


Video

MP3

 පැතිකඩ සිරස TV 09th February 2016
Pathikada Sirasa TV 2016


Video

MP3

 භාවනා කල යුත්තේ ඇයි?
Why should we meditate?


Video

MP3

 චතුරාර්ය සත්‍යය (‘සදහම් කිරණ‘ 2006 ජූනි මස)
The Four Noble Truths. (Recorded for the Sadhaham Kirana program in the month of June, 2006)


Video

MP3

 ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය (‘සදහම් කිරණ‘ 2006 ජූනි මස)
The Noble Eightfold Path. (Recorded for the Sadhaham Kirana program in the month of June, 2006)


Video

MP3

 බුදු ගුණ (‘සදහම් කිරණ‘ 2006 ජූනි මස)
The noble qualities of The Buddha. (Recorded for the Sadhaham Kirana program in the month of June, 2006)


Video

MP3

 දහම් ගුණ (‘සදහම් කිරණ‘ 2006 ජූනි මස)
The noble qualities of the Teachings of The Buddha. (Recorded for the Sadhaham Kirana program in the month of June, 2006)


Video

MP3

 සඟ ගුණ (‘සදහම් කිරණ‘ 2006 ජූනි මස)
The noble qualities of the ‘Sangha’: the name used for the community of ‘Ariya’ (Noble) beings. (Recorded for the Sadhaham Kirana program in the month of June, 2006)


Video

MP3

 දාන - සීල - භාවනා (‘සදහම් කිරණ‘ 2006 ජූනි මස)
Dhāna: almsgiving - Sīla: Morality - Bhāvanā: Meditation (Recorded for the Sadhaham Kirana program in the month of June, 2006)


Video

MP3

 බුද්ධ ශාසනය (2006 මැයි මස)
The Buddha Sāsanaya: Gautama The Buddha‘s doctrine. (Recorded in the month of May, 2006)


Video

MP3

 ශ්‍රද්ධාව (2006 අප්‍රේල් මස)
Shraddhāva: “'Shraddhā' is NOT Faith, Fidelity, or Confidence. It is known as the KEY for the attainment of Nibbāna and can closely translate as having been greatly impressed through one's own realization after seeing or hearing the qualities of 'The Buddha', 'The Dhamma', or 'The Sangha'.” (Recorded in the month of April, 2006)


Video

MP3

 ලෝකය (2006 මාර්තු මස)
Lōkaya: The mundane world of existence. (Recorded in the month of March, 2006)


Video

MP3

 සදහම් මග (2006 පෙබරවාරි මස)
Sadhaham Maga: The pristine dhamma path. (Recorded in the month of February, 2006)


Video

MP3