අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි යතිවරයාණන් ගේ දේශනා ආශ්‍රිතව සැකසුනු වෙබ් අඩවියකි


බාගත කරන්න

 සදහම් මග

 ලෝකය

 ශ්‍රද්ධාව

 බුද්ධ ශාසනය

 උත්තරීතර හිඟාකෑම

 ගුරුවරු සහ නොදන්නා බණ

 සංඛාර

 විනයක් ඇති රටක්

 අරහත් ඵලය සහ නිරෝධ සමාපත්තිය

 පින සහ කුසලය

 සම්මා සමාධිය 

 සෝතාපන්න වීම සහ ඵල සමාපත්තිය 

 සක්කාය දිට්ඨිය සහ ආත්ම සංකල්පය 

 ප්‍රබුද්ධ සමාජය සහ බෞද්ධ දර්ශනය 

 නිබ්බානං පරමං සුඛං 

 බුද්ධ දේශනාව අසුභවාදීද...? 

 අපේ කාලයේ යතිවරයෙකුගේ ගමන්මග - 5 

 ආත්ම සංකල්පය සහ බුද්ධ දේශනාව 

 අපේ කාලයේ යතිවරයෙකුගේ ගමන්මග - 4 

 නිවන් දකින්නේ මෙහෙමයි 

 බුදුන් වදාළ විද්‍යාත්මක ධර්මතාවය 

 ශ්‍රාවක ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු - 1 

 අපේ කාලයේ යතිවරයෙකුගේ ගමන්මග - 3 

 කාටත් ආනිසංශ ලැබෙන බෞද්ධ ප්‍රතිපදාව 

 අපේ කාලයේ යතිවරයෙකුගේ ගමන්මග - 2 

 නිවන්මග සහ පටිච්චසමුප්පාදය 

 නිවන්මග සහ අභිධර්මය 

 එකම නිවන් දොරටුව, මහා සතිපට්ඨාන භාවනාව 

 නිවන් මග සහ මෛත්‍රී භාවනාව 

 බුද්ධ ශාසනය අයිති කාටද? 

 අපේ කාලයේ යතිවරයෙකුගේ ගමන්මග - 1 

 භික්ෂුවගේ උරුමය

 කාටත් නිවන් දැකිය හැකි සතිපට්ඨාන භාවනාව

 ගෞතම බුදුන් වහන්සේ නිවන් දුටු ආනාපාන සති භාවනාව

 ආරණ්‍යගතවීම

 සෝතාපන්න වෙන්නේ බණ අසාද?

 චේතෝවිමුක්තිය

 රහත්බව හඳුනා ගැනීම

 සෝතාපන්නවීම

 පෘථග්ජන භාවයෙන් මිදීම

 භාවනාවෙන් තොරව නිවන් දැකිය හැකිද?

 පිරිත සහ බුද්ධ දේශනාව

 බෞද්ධකම?

 අද රහතන් වහන්සේලා වැඩ සිටිනවාද?

 භාවනා කල යුත්තේ ඇයි?

 චතුරාර්ය සත්‍යය

 ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය

 බුදු ගුණ

 දහම් ගුණ

 සඟ ගුණ

 දාන - සීල - භාවනා

 සිරස රූපවාහි නාලිකාව තුලින් විකාෂනය වූ පැතිකඩ වැඩසටහන