සිංහල  |  தமிழ்  |  English  |  日本人
අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේගේ දේශනා ආශ්‍රිතව සැකසුනු වෙබ් අඩවියකි


 පණ්ඩිත කතා - 4: විද්‍යාවෙන් නිවන් දකිමුද ? (නවතම දේශනාව)


වීඩියෝව

 පණ්ඩිත කතා - 3: බුදුන් වදාළේ ආගමක්ද?.. දර්ශනයක්ද?...


වීඩියෝව

 පණ්ඩිත කතා - 2: ඇටි කුකුළා කුකුළෙක්ද?


වීඩියෝව

 පණ්ඩිත කතා - 1: අපි දන්නේ මොනවද ?


වීඩියෝව

 අභිධර්ම පිටකය බුද්ධ දේශනාවක් නොවේ!


වීඩියෝව

 ශ්‍රාවක ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු - 5


වීඩියෝව

 ශ්‍රාවක ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු - 4


වීඩියෝව

 ශ්‍රාවක ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු - 3


වීඩියෝව

 ශ්‍රාවක ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු - 2


වීඩියෝව

 නිවන් දකින භාවනාව - අවසානය


වීඩියෝව

 නිවන් දකින භාවනාව - 05


වීඩියෝව

 නිවන් දකින භාවනාව - 04


වීඩියෝව

 නිවන් දකින භාවනාව - 03


වීඩියෝව

 නිවන් දකින භාවනාව - 02


වීඩියෝව

 නිවන් දකින භාවනාව - 01


වීඩියෝව

 සැබෑ ධර්ම දේශකයෝ


වීඩියෝව

 ජීවමාන මහ රහතන්වහන්සේ


වීඩියෝව

 බුදුන් උපන්නේ ලංකාවේද?


වීඩියෝව

 වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේ


වීඩියෝව

 බුදුන් වදාළ රාජ්‍ය පාලනය


වීඩියෝව

 භික්ෂු දේශපාලනය


වීඩියෝව

 උත්තරීතර හිඟාකෑම


වීඩියෝව

 ගුරුවරු සහ නොදන්නා බණ


වීඩියෝව

 සංඛාර


වීඩියෝව

 විනයක් ඇති රටක්


වීඩියෝව

 අරහත් ඵලය සහ නිරෝධ සමාපත්තිය


වීඩියෝව

 පින සහ කුසලය


වීඩියෝව

 සම්මා සමාධිය


වීඩියෝව

 සෝතාපන්න වීම සහ ඵල සමාපත්තිය


වීඩියෝව

 සක්කාය දිට්ඨිය සහ ආත්ම සංකල්පය


වීඩියෝව

 ප්‍රබුද්ධ සමාජය සහ බෞද්ධ දර්ශනය


වීඩියෝව

 නිබ්බානං පරමං සුඛං


වීඩියෝව

 බුද්ධ දේශනාව අසුභවාදීද...?


වීඩියෝව

 අපේ කාලයේ යතිවරයෙකුගේ ගමන්මග - 5


වීඩියෝව

 ආත්ම සංකල්පය සහ බුද්ධ දේශනාව


වීඩියෝව

 අපේ කාලයේ යතිවරයෙකුගේ ගමන්මග - 4


වීඩියෝව

 නිවන් දකින්නේ මෙහෙමයි


වීඩියෝව

 බුදුන් වදාළ විද්‍යාත්මක ධර්මතාවය


වීඩියෝව

 ශ්‍රාවක ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු - 1


වීඩියෝව

 අපේ කාලයේ යතිවරයෙකුගේ ගමන්මග - 3


වීඩියෝව

 කාටත් ආනිසංශ ලැබෙන බෞද්ධ ප්‍රතිපදාව


වීඩියෝව

 අපේ කාලයේ යතිවරයෙකුගේ ගමන්මග - 2


වීඩියෝව

 නිවන්මග සහ පටිච්චසමුප්පාදය


වීඩියෝව

 නිවන්මග සහ අභිධර්මය


වීඩියෝව

 එකම නිවන් දොරටුව, මහා සතිපට්ඨාන භාවනාව


වීඩියෝව

 නිවන් මග සහ මෛත්‍රී භාවනාව


වීඩියෝව

 බුද්ධ ශාසනය අයිති කාටද?


වීඩියෝව

 අපේ කාලයේ යතිවරයෙකුගේ ගමන්මග - 1


වීඩියෝව

 භික්ෂුවගේ උරුමය


වීඩියෝව

 කාටත් නිවන් දැකිය හැකි සතිපට්ඨාන භාවනාව


වීඩියෝව

 ගෞතම බුදුන් වහන්සේ නිවන් දුටු ආනාපාන සති භාවනාව


වීඩියෝව

 ‘ආරණ්‍යගතවීම‘ සම්පූර්ණ දේශනා මාලාව


වීඩියෝව

 ආරණ්‍යගතවීම 05 - ‘වනගතවීම, ගුරුවරයා සහ නිවන‘


වීඩියෝව

 ආරණ්‍යගතවීම 04 - ‘වනගතවීම සහ සතිපට්ඨානය වැඩීම‘


වීඩියෝව

 ආරණ්‍යගතවීම 03 - ‘වනගතවීම සහ ශීලයේ පිහිටීම‘


වීඩියෝව

 ආරණ්‍යගතවීම 02 - ‘වනගතවීම සහ කාමයන්ගෙන් වෙන්වීම‘


වීඩියෝව

 ආරණ්‍යගතවීම 01 - ‘බුදුන් වහන්සේ වනගත වන්න කීවේ ඇයි?‘


වීඩියෝව

 සෝතාපන්න වෙන්නේ බණ අසාද?


වීඩියෝව

 චේතෝවිමුක්තිය


වීඩියෝව

 රහත්බව හඳුනා ගැනීම (ඡබ්බිසොධන සූත්‍රය ඇසුරින්)


වීඩියෝව

 සෝතාපන්නවීම (සබ්බාසව සූත්‍රය ඇසුරින්)


වීඩියෝව

 පෘථග්ජන භාවයෙන් මිදීම (කීටාගිරි සූත්‍රය ඇසුරින්)


වීඩියෝව

 භාවනාවෙන් තොරව නිවන් දැකිය හැකිද?


වීඩියෝව

 පිරිත සහ බුද්ධ දේශනාව


වීඩියෝව

 බෞද්ධකම?


වීඩියෝව

 අද රහතන් වහන්සේලා වැඩ සිටිනවාද?


වීඩියෝව

 Pathikada Sirasa TV | පැතිකඩ සිරස TV 09th February 2016


වීඩියෝව

 භාවනා කල යුත්තේ ඇයි?


වීඩියෝව

 චතුරාර්ය සත්‍යය (‘සදහම් කිරණ‘ 2006 ජූනි මස)


වීඩියෝව

 ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය (‘සදහම් කිරණ‘ 2006 ජූනි මස)


වීඩියෝව

 බුදු ගුණ (‘සදහම් කිරණ‘ 2006 ජූනි මස)


වීඩියෝව

 දහම් ගුණ (‘සදහම් කිරණ‘ 2006 ජූනි මස)


වීඩියෝව

 සඟ ගුණ (‘සදහම් කිරණ‘ 2006 ජූනි මස)


වීඩියෝව

 දාන - සීල - භාවනා (‘සදහම් කිරණ‘ 2006 ජූනි මස)


වීඩියෝව

 බුද්ධ ශාසනය (2006 මැයි මස)


වීඩියෝව

 ශ්‍රද්ධාව (2006 අප්‍රේල් මස)


වීඩියෝව

 ලෝකය (2006 මාර්තු මස)


වීඩියෝව

 සදහම් මග (2006 පෙබරවාරි මස)


වීඩියෝව